Strona główna -> Realizacja
Postęp prac na ul. Międzyrzecznej
 
Dnia 08.03.2010r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.
W pierwszym etapie rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej.
Do dnia 27.04.2010r. zabudowano 14 typowych studni rewizyjnych prefabrykowanych oraz ułożono ok. 400 mb rurociągu z rur PVC śr. 315 mm. wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórka nawierzchni i podbudowy, wykopy ziemne, obsypki i zasypki piaskowe, przywrócenie podbudowy).
   
Na skutek intensywnych opadów deszczu oraz miejscowych podtopień i utrzymującego się bardzo wysokiego poziomu wód gruntowych (na poziomie powierzchni drogi) roboty kanalizacyjne oraz drogowe zostały przerwane na okres od 13.05.2010r. do 07.06.2010r.
 
W okresie od 28.04.2010r. do 27.07.2010r. wykonywano roboty kanalizacyjne i drogowe.
Zabudowano 39 typowych studni rewizyjnych prefabrykowanych oraz ułożono:
-        400,00 mb rurociągu z rur PVC śr. 315 mm,
-        170,00 mb rurociągu z rur PVC śr. 250 mm,
-        150,00 mb rurociągu z rur PVC śr. 200 mm.
wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórka nawierzchni i podbudowy, wykopy ziemne, obsypki i zasypki piaskowe, przywrócenie podbudowy). Ponadto ułożono ok. 600 mb krawężnika. 
 
 
W okresie 28.07.2010r. do 27.10.2010r. wykonano następujące prace kanalizacyjne i drogowe:
·        ułożono rurociąg kanalizacji deszczowej w ilości:
-        45,94 mb z rur PVC o śr. 315 mm,
-        26,32 mb z rur PVC o śr. 250 mm,
-        107,51 mb z rur PVC o śr. 200 mm.
wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórka nawierzchni i podbudowy, wykopy ziemne, obsypki i zasypki piaskowe, przywrócenie podbudowy);
·        ułożono 1 509,25 m2 chodnika z płyt betonowych (kostka brukowa betonowa) oraz trzy progi zwalniające w okolicy oczyszczalni ścieków oraz kościoła;
·        wykonano drenaż francuski podbudowy drogi oraz zabudowano 49 typowych studni z kratkami ściekowymi i przykanalikami łączącymi studnie do głównych ciągów kanalizacji deszczowej;
·        ułożono 7.423,02 m2 nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej;
·        zamontowano znaki drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni (linie na przejściach dla pieszych, linie segregacyjne i przerywane)