Strona główna -> Kalendarz inwestycji
 Kalendarz Inwestycji:
 

18.09.2007r.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na „Przebudowę ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.
 

24.04.2008r.
Podpisano umowę na wykonanie studium wykonalności dla projektu pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.
 

04.06.2008r.
Złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosek projektu pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 

10.03.2009r.
Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 531/248/III/2009 zakwalifikowała powyższy projekt do dofinansowania.
 

24.08.2009r.
Została wydana przez Starostę Powiatu Bieruńsko - Lędzińskiego Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.
 

27.10.2009r.
Gmina Bojszowy podpisała umowę z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet VII „Transport”, Działanie 7.1 „Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej”, Poddziałanie 7.1.2 „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową”.
 

02.10.2009r.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.
 

20.11.2009r.
Rozstrzygniecie przetargu i ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”. Wybrano ofertę firmy: Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o., ul. Miedziana 5.
 

28.11.2009r.
Podpisano umowę z Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Katowicach na wykonanie „Przebudowy ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej”.
 

23.02.2010r.
Podpisano umowę z Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. w Bojszowach na pełnienie nadzoru inwestorskiego.
 

07.04.2010r.
Gmina Bojszowy podpisała aneks nr 1 do umowy z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 

02.06.2010r.
Gmina Bojszowy podpisała aneks nr 2 do umowy z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
 

26.08.2010r.
Gmina Bojszowy podpisała aneks nr 3 do umowy z Województwem Śląskim pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej RPO WSL o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.